Retningslinier vedr. udlejning af ejerlejligheder i ejerforeningen Nordhøjparken gældende fra den 29. maj 2001.

I henhold til ejerforeningens vedtægter §9 må ejere af ejerlejligheder ikke udleje deres ejerlejligheder uden godkendelse af ejerforeningens administrator.

For at godkendelse kan opnås, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Lejekontakt skal være tidsbegrænset

Ejeren skal sørge for, at lejekontrakten gøres tidsbegrænset inden for en periode på max. 2 år. Dog kan, i specielle tilfælde, hvor ejeren ønsker at udleje til søn, datter, bror, søster, forældre eller svigerforældre, ejerforeningen tiltræde et egentligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

2. Udlejning kun til max . 2 voksne med børn

Udlejning må kun ske til max. 2 voksne personer med børn, der skal bebo lejligheden, hvorimod udlejning ikke må ske til kommune eller andre, der formidler udlejning til skiftende personer f.eks ved genhusning eller hotellignende virksomhed.

3. Bestemmelser fra lejeloven skal være indføjet

Følgende bestemmelser skal være indføjet i lejekontrakten:

”Lejeren er bekendt med, at det lejede er en ejerlejlighed og at opsigelse kan ske efter lejelovens § 83 litra a. Lejeren skal selv bebo lejligheden og må ikke overlade brugen til andre. Videreudlejning må ikke finde sted.”

”Lejeren er pligtig til at overholde ordensreglement, vedtægter og andre bestemmelser for ejendommen. Den udlejede lejlighed må kun benyttes som bolig for max 2 voksne med børn og må ikke benyttes af et kollektiv. Administrator er berettiget til at opsige eller ophæve lejekontrakten og forlange, at lejeren fraflytter lejligheden omgående, såfremt lejeren gør sig skyldig i forhold, hvor lejeloven tilsiger udlejer disse sanktioner.”

”Ejeren er fortsat pligtig til at betale fællesbidrag og andre ydelser til ejerforeningen, hvorimod det økonomiske forhold mellem ejeren og lejeren er ejerforeningen uvedkommende.”

”Ejeren skal skriftligt holde administrator underrettet om sin adresse. I modsat fald kan henvendelse med retsgyldighed ske til sidst meddelte adresse eller evt. til lejlighedens adresse.”

4. Tilladelse gives på ejerforeningens vegne

Tilladelsen gives på ejerforeningens vegne og uden ansvar for lejekontraktens indhold og gyldighed samt øvrige forhold, herunder om ejerens kreditorer (panthavere) kan godkende lejeforholdet. Administrator skal i øvrigt anbefale, at ejeren gør sig nøje bekendt med lejelovens regler for opsigelse, så ejeren ikke risikerer, at retten giver lejeren medhold, hvis denne ikke vil flytte som aftalt.

Administrator er i øvrigt berettiget til at tilbagekalde bemyndigelsen i de tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende.