I dette kapitel vil du finde forskellige praktiske råd og oplysninger vedrørende lejligheden og ejendommen.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte be­styrelsen eller vores vicevært. Se også bestemmelserne i “Husorden“.

Administrator

Administrator tager sig af indkrævning af fællesudgifter/­varme, debitorregnskaber, juridisk rådgivning m.m.
Afregning af el-forbrug
Den enkelte lejligheds elforbrug afregnes over egen elmåler monteret opgangsvis i særskilte målerarrangementer i kælderen. Afregning sker til “DONG Energy” (tidl. NESA) efter de til enhver tid gældende tariffer.

Barnevogne

Se bestemmelserne om barnevogne i “Husorden“.

Bestyrelsen – kontakt

Beboerne opfordres til i videst muligt omfang at begrænse henvendelser til bestyrelsen til kontorets normale åbnings­tid, hvor et enkelt medlem af bestyrelsen kan træffes, eller via e-mail; se nærmere under “Kontakt“.

Boring i vægge

Alle lysinstallationer er udført som skjulte installationer og er således fremført i indstøbte rør i væggene. Ved boring i væggene bør man være opmærksom på, at der i en lodret linie ned til gulvet fra lampe‑ og antenneudtag, er indstøbt el-rør.

Cykler

Se bestemmelserne om cykler i “Husorden“.

El-installation i kælderrum

Elinstallationer i kælderen/beboernes kælderrum skal godkendes af bestyrelsen, og foretages af ejerforeningens elektriker.

Fraflytning

Af hensyn til opkrævning af fællesudgifter og varme, skal fraflytning meddeles vores administrator og bestyrelsen tidligst muligt.

Garage

Garagen må udelukkende anvendes til parkering af motorkøre­tøjer.
OBS!! Garagerne er nummererede og forsynet med cylinder­lås.

HFI relæ

Alle lejlighedens elinstallationer er beskyttet mod for høje berøringsspændinger ved et HFI relæ. Såfremt der opstår en isolationsfejl i de elektriske installationer eller tilsluttede apparater, vil dette medføre en fejlstrøm (afledningsstrøm til jord), som vil betyde udkobling af HFI relæet. HFI relæet bør, som angivet på mærkeskiltet, afprøves en gang om året. Ved aktivering af den sorte prøveknap skal relæet udkoble. Sker dette ikke, må en elinstallatør tilkaldes – Tjek evt. beboermappe under “Håndværkere m.m.

Håndklædetørrer og automatudlufter

Beboerne på 3. sal har en automatudlufter på væggen over håndklædetørreren. Normalt vil det kun være nødvendigt at aktivere udlufteren, når der har været lukket helt for det varme vand. Det sker med ved at skrue den sorte hætte af, og med en tændstik el.lign. “aktivere” udlufteren igen.

Indflytning

Flyttebiler og flyttelifte må ikke køre på de flisebelagte gangstier. Hvis der er behov for det, kan en trækvogn lånes hos viceværten.

Indvendige vægge

Lejlighedens skillevægge er af sømfast gasbeton, dog er de bærende vægge af hård beton.

Kabel-TV og internet

Se særskilt opslag i beboermappen under “internet” og “Radio og TV

Kælderrum

Til hver lejlighed hører et kælderrum (enkelte lejligheder har to mindre rum), som er nummereret med det specielle kælderrums nummer, der står anført i slutsedlen eller skødet. Kælderrummet er forsynet med hængelås, som kan åbnes med lejlighedens nøgle.

Lejlighedsnummer

Lejlighedsnummeret findes øverst på entredøren. Lejligheds­nummeret skal svare til lejlighedsnummeret i slutseddelen eller skødet.

Navneskilt

Standardiseret navneskilt til dør og postkasse hører til hver lejlighed, og kun dette må anvendes. Navneskilte kan bestilles hos viceværten. Prisen er 50 kr., som betales ved bestillingen.

Nøgle til lejligheden

Lejlighedens oprindelige nøgle er en systemnøgle som åbner lejlighedens hoveddør, udvendig kælderdør, kælderrumsdør samt postkasse. Dette systems A-nøgle er opbevaret hos Falck og kan udleveres til viceværten eller bestyrelsen. Der er derfor mulighed for hjælp hvis du har låst dig ude. Ekstra nøgler til systemet kan bestilles hos bestyrelsen i dennes kontortid. Alternativt kan man selv få lavet ekstra nøgler i en nøgle- og hælebar.
RUKO kan foretage en evt. omstilling tilbage til vores nøglesystem.
Det anbefales, at man ved først kommende lejlighed skifter til en 7-stifts lås for at øge sikkerheden mod indbrud, hvis man stadig har den oprindelige lås.

Nøgle til vaskerum

Alle beboere har adgang til vaskerum med den chip, der giver adgang til kældergang, hvor man har kælderrum.

Opgange

Se bestemmelserne om opgange i “Husorden“.

Ophængning af gardiner, billeder m.m.

Skal tungere ting ophænges i lofter og på de bærende vægge, sker dette lettest ved at bore huller med elektrisk slagbor, hvorefter hullerne forsynes med rawl­plugs. Lettere ting kan ophænges i kroge med stålstifter, som kan købes hos isenkræmmeren. Boremaskine kan lånes hos viceværten, se kapitlet “Udlån af værktøj” i beboermappen.

Opvaskemaskine

Elinstallation er forberedt til opvaskemaskine. Til disponibel plads i køkkenet er der fra gruppeafbryderpane­let fremført rør for senere ledningstrækning. Der er på gruppeafbryderpanelet afsat plads for montage af auto­matsikring for opvaskemaskine. Tilslutning af el foretages af autoriseret installatør.

Parkering

Parkering foran bommen ved opgang 11 er ikke tilladt, da dette er en brandvej. Ligeledes må man ikke parkere på bilvaskepladserne, som er malede gule, og som findes syd for opgangene 1 og 20.
Se også bestemmelserne om parkering i “Husorden“.

Postkasse

Postkassen er anbragt i trapperummet i stueetagen. Post­kassens lås kan åbnes med lejlighedens nøgle. Navneskilt til postkassen bestilles hos viceværten.
Se også bestemmelserne om postkasser i “Husorden“.

Selskabslokaler

Selskabslokalerne befinder sig i kælderetagen under opgangene 11 ‑ 15 med indgange fra arealet vest for blokken. Selskabslokalerne indeholder borde og stole, service til 40 personer, musikanlæg, samt køkken med ovn, komfur, køleskab og opvaskemaskine. Selskabslokalerne kan lejes på bestyrelseskontoret.
Se i øvrigt “ordensreglerne for selskabs­lokaler­ne“.

Svømmehal

Svømmehal med dertil hørende baderum og sauna, motionsrum og solklub befinder sig i kælderetagen med indgang ved opgang 17. Svømmebassinets størrelse er 11,8 m x 4,8 m, hvoraf 9,5 m x 4,8 m har en dybde på 1,7 m, mens den resterende del på 2,3 m x 4,8 m har en børnevenlig dybde på 0,4 m.
Se i øvrigt “ordens­reglerne for svømmehallen“, hvor det også beskrives hvordan man får adgang til svømmehallen.

Telefon

I opholdsstuen er der monteret en dåse for montage af telefonstik. Ekstra telefonstik er ikke forberedt.

Vand og afløb

Udløbsdyserne (perlatorer) på vandhaner og bruser holdes fri for kalk og snavs ved at skrue perlatorerne ud og rense sien for snavs. Begge dele lægges i en smule husholdningseddike til de er helt fri for kalkafsætninger. Ved lukning af ventilerne må man ikke spænde for hårdt til, der skal kun lukkes med let hånd, idet man ellers vil deformere og ødelægge pakningen i topstykket efter kort tids brug.

Efter længere tids brug kan armaturerne begynde at dryppe, og pakningerne skal udskiftes. Eventuelt kan snavs have sat sig fast i pakningen ‑ prøv da først at skylle kraftigt et par gange. Når pakninger skal skiftes, lukkes hovedafspærringsventilerne, som befinder sig ved gulvet bag bagbeklædningen ved opvaskemaskinens plads. Den defekte ventil åbnes derefter halvt, topstykket skrues af med en fastnøgle og pakningen skiftes. Første gang kan man dog nøjes med at vende denne.

Vandlås/handvask

Bundvandlås under håndvasken og plastvandlås under køkken­vasken kan adskilles for rensning, såvel som gulvafløbsskå­len, idet det i de fleste tilfælde vil være der, der sker forstoppelse. Afløbet fra brusekabinen er underdimensioneret, hvorved tilstopning let kan forekomme. Rensesplit og swupper kan lånes hos viceværten. Er afløbet stadig stoppet kontaktes viceværten, der så vil rekvirere et kloakrensefirma.
Oprindelig sanitet i badeværelset: IFØ Cascade.
Varme (radiatorer)
Normalt er der ikke nogen vedligeholdelse af radiatorerne. Der kan dog ske det, at en radiatorventil begynder at dryppe, og i så fald skal pakdåsen udskiftes. I sådanne tilfælde kontaktes viceværten, da der kan opstå komplikationer eller der kan være behov for delvis afspærring af bebyggelsens varmeanlæg.
Alle radiatorer i lejlighederne har i 2001/2002 fået monteret termostatventiler. Et par gode råd til at få mest mulig glæde af disse:

  • Undgå at termostatventilen er gemt bag gardiner, møbler e.l.
  • Undgå at tildække eller afskærme selve radiatoren.
  • Hvis et rum har mere end én radiator, så luk lige meget op for dem alle, i stedet for kun at åbne for den ene.
  • Luk for radiatoren når der luftes ud eller hvis I sover for åbent vindue / dør i fyringssæsonen.
  • For de fleste vil det være passende at stille termostatventilen  mellem 3 og 4 for at have det passende varmt i fyringssæsonen.

Der sidder en frostsikring i termostaten, der bevirker, at hvis der bliver meget koldt i rummet, fx hvis man sover for åbent vindue/dør uanset om der er 10 graders frost udenfor, så bliver der sendt varme ud i radiatoren i fyringssæsonen, også selv om man har lukket helt for den.
Det er den enkelte beboer, der hæfter for vedligeholdelse mv. af termostatventilerne, uanset at det er ejerforeningen, der har bekostet udskiftningen.

Vaskemaskine i lejlighed

Tilslutning af vaskemaskine skal ske til de forberedte installationer på badeværelset, for elektricitetens vedkommende af en autoriseret installatør.

Vaskerum, fælles

Vaskerum findes i kælderetagen under opgang 1, med indgang fra blokkens gavl. Åbent alle ugens dage mellem kl. 07:00 og 21:00.
I vaskerummet findes en vaskemaskine og to tørretumblere, som begge fungerer ved møntindkast (priserne fremgår af opslag). Beboerne skal selv medbringe vaskepulver og skyllemiddel. Tørretumblernes filtre rengøres efter brug.

Vedligehold af lejlighed

Vedligeholdelse af lejligheden foretages af ejerne selv, jævnfør vedtægternes § 10. Viceværten hjælper gerne med rådgivning og henvisning til ejerforeningens håndværkere.
For at minimere vandskader i bebyggelsen bør alle med jævne mellemrum få efterset fugerne i badeværelset, også rundt om blandingsbatteriet, den lodrette fuge i hjørnet i brusenichen, samt fugerne ved og i afløbsskålen. Det kan også anbefales at få renset eget afløb til ud til faldstammen og at få checket at radiatorerne er tætte. Udgifter til håndværker i den forbindelse afholdes af beboeren.

Ejendomsforsikringen dækker ikke vandskader som følge af manglende vedligeholdelse af fuger og radiatorer. Husk i øvrigt med jævne mellemrum at kontrollere at toilettet ikke løber. Det vil spare en masse vand for os alle.

Opstår der en vandskade skal skaden anmeldes via administrator, og bestilling af håndværkere skal ske i samarbejde med administrator og/eller vicevært.
Ventilation og emhætte
Anlægget er et mekanisk kontroludsugningsanlæg med ventilatorer på taget. Disse ventilatorer er indstille til luftmægnder på henholdsvis 120 m3 (dagtimer og sen aften) og 160 m3 i timen (morgen og aften).

Udsugning sker via kontrolventil i køkken (bag emhætten) og bad (på væg over wc). Begge bør rengøres/støvsuges jævnligt. Udsugningen er altid i drift, med undtagelse af tidsrummet kl. 23:30 til 05:30 (ca.).

Kontrolventilerne i køkken og bad kan trækkes ud af monterings­rammen med et rask ryk, idet de sidder i fjederlåse. Keglens indstilling i ventilen må ikke ændres, ligesom ventilen altid skal være på den samme plads, ellers kan balancen i anlægget forrykkes.
Kontrolventil: Fabrikat Bach type GPD 010

Friskluftsventilerne, der befinder sig i dørenes og vinduernes overramme og/eller vægge bag radiatorer i facaden, bør altid være åbne, idet de giver erstatningsluft til ventilationsanlægget. Lukkes de, vil man få undertryk i lejligheden, med deraf følgende ulemper. Om vinteren kan man dog om nødvendigt lukke for skydeventilen i overrammen.
Ved stegning og lignende tilrtådes det at trække emhættens glasplade frem. For at få fuld effekt af emhætten tilrådes det at man åbner vinduet. Fedtfilteret i emhætten udtages og vaskes efter behov.
Oprindelig emhætte: Fabrikat Indola type AK 601.
Ny type emhætte: Fabrikat Thermor Volume T/PL, eller VOSS Model VHC 631.

Wc‑cisterne

Løber wc‑cisternen skal den afbrydes på den lille repara­tionsventil bagerst, og en blikkenslager tilkaldes. I efteråret 1996 og foråret 1997 er samtlige lejligheder blevet forsynet med et nyt vandbesparende 2-skyls toilet fabrikat IFØ model Cera.